E-Brochure
 
MLRIT1552
Dr. AVINASH SINGH
Associate Professor
0 Years
Freshman
singhavi06@gmail.com
9773668361
.
Chemical Sciences
B.Sc. (Chem Hons.)
M.Sc. (Phy. Chem.)
Chemical Sciences -BhaBha Atomic Research Centre,Mumbai